Kontakt

ul. Warmińska 5/2
10-544 Olsztyn

Sekretariat tel. 89 535 51 29
fax 89 527 54 58
kom. 602 794 258

Filia - Warszawa
ul. Grzybowska 3 lok.36

www.zygis.pl

Kancelaria przyjmuje klientów:
poniedziałki  - piątki 8.30 - 16.30

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia innych godzin spotkania.

Szanując Państwa czas, uprzejmie proszę o wcześniejsze potwierdzenie spotkania telefonicznie lub e-mailowo.

Zespół Kancelarii współtworzą aplikanci adwokaccy, którzy poprzez swoją energię i zapał do nauki zawodu skutecznie wspomagają funkcjonowanie Kancelarii:

Kancelaria Adwokacka Andrzej Żygis Adwokat

- Andrzej Żygis - adwokat z wieloletnim doświadczeniem w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zdobywał zarówno w ramach pełnienia funkcji prokuratorskich jak i pracując jako radca prawny. Od 1996 roku wykonuje zawód adwokata, najpierw w zespole adwokackim w Mławie, a następnie w Kancelarii Adwokackiej w Bartoszycach. Od 2001 pracuje w Olsztynie. Jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie. Jego główną specjalnością jest szeroko rozumiane prawo karne. Prowadzi sprawy cywilne, gospodarcze, ubezpieczeniowe, rodzinne i administracyjne. Obsługuje osoby indywidualne i podmioty gospodarcze. Z zamiłowaniem uprawia różnego rodzaju sport.

- Jarosław Żytko - aplikant adwokacki III roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

- Tomasz Staszewski - aplikant adwokacki I roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

- Robert Rajczewski - asystent w kancelarii, absolwent uczelni w Wielkiej Brytanii, Absolwent University of Kent w Canterbury (studia licencjackie, LLB English and French Law), University College London w Londynie (studia magisterskie, LLM International Business L

Europejski nakaz aresztowania został ustanowiony decyzją ramową Rady z dnia 13 czerwca 2002r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi.

ENA - Europejski Nakaz Aresztowania - to uproszczona forma ekstradycji w Unii Europejskiej. Dzięki niej możliwe jest aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżanej o popełnienie przestępstwa i wydanie jej do kraju, w którym stanie za swój czyn przed sądem.

W Polsce dopiero w listopadzie 2006 roku weszły w życie przepisy pozwalające na wydanie obywatela polskiego innemu państwu lub międzynarodowemu organowi sądowemu, "o ile możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy stanowiącej wykonanie aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem".

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 27 kwietnia 2005 utracił zatem moc art. 607t § polskiego kodeksu postępowania karnego z dniem 5 listopada 2006.

Uchwalona w następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego Ustawa z 8 września 2006 roku o zmianie Konstytucji RP która weszła w życie 7 listopada 2006. Aktualnie jest możliwe wydanie obywatela polskiego innemu państwu.

 Polska odmawia jedynie wykonania nakazu europejskiego, jeżeli: 

  1. przestępstwo, którego dotyczy nakaz europejski, w wypadku jurysdykcji polskich sądów karnych, podlega darowaniu na mocy amnestii, 
  2. w stosunku do osoby ściganej zapadło w innym państwie prawomocne orzeczenie co do tych samych czynów oraz, w wypadku skazania za te same czyny, osoba ścigana odbywa karę lub ją odbyła albo kara nie może być wykonana według prawa państwa, w którym zapadł wyrok skazujący, 
  3. w stosunku do osoby ściganej zapadło prawomocne orzeczenie o przekazaniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
  4. osoba, której dotyczy nakaz europejski, z powodu wieku nie ponosi według prawa polskiego odpowiedzialności karnej za czyny będące podstawą wydania nakazu europejskiego, 
  5. naruszałoby to wolności i prawa człowieka i obywatela, 
  6. nakaz wydany został w związku z przestępstwem popełnionym bez użycia przemocy z przyczyn politycznych. 

Jeżeli nakaz europejski został wydany wobec osoby ściganej, która jest obywatelem polskim, wykonanie nakazu może nastąpić pod warunkiem, że czyn, którego nakaz europejski dotyczy, nie został popełniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani na polskim statku wodnym lub powietrznym oraz stanowił przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub stanowiłby przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej w razie popełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili wpłynięcia nakazu europejskiego. 

Wg. Art. 607m. postanowienie w przedmiocie przekazania sąd wydaje w terminie 60 dni od dnia zatrzymania osoby ściganej. Jeżeli osoba ścigana złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 607l § 2, termin ten wynosi 10 dni i biegnie od dnia złożenia oświadczenia.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy terminy określone w § 1 nie mogą być dotrzymane, postanowienie w przedmiocie przekazania można wydać w terminie kolejnych 30 dni od dnia upływu tych terminów. O opóźnieniu należy powiadomić organ sądowy, który wydał nakaz europejski, podając przyczynę opóźnienia.